Tel: +84 24 3540 9556Fax: +84 24 3540 9557vt@vietinpharma.com

Tổ chức nhân sự

 

Tổ chức nhân sự

Bộ máy tổ chức của VietinPharma gồm có Hội đồng thành viên và Ban giám đốc

Hội đồng thành viên của VietinPharma có trách nhiệm ra các quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Công ty; Quyết nghị phương hướng hoạt động phân phối, hợp tác quốc tế của Công ty, nhằm bảo đảm các mặt hàng cung cấp ra thị trường đảm bảo chất; Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Công ty.

Ban giám đốc của VietinPharma có chức năng điều hành trực tiếp các hoạt động của Công ty.